water.wei 发表于 2009-8-2 11:59:23

【实况报道】迟到的第二场嘉宾表演报道

<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue>  </FONT><FONT color=red>因工作失误漏发了29日的第二场舞台嘉宾表演的报道,在这里补上,向大家致歉!</FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体 color=#0000ff></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=EN-US>29</SPAN>日晚上我们等到了第二场舞台嘉宾表演,晚会由<SPAN lang=EN-US>Topas</SPAN>主持,<SPAN lang=EN-US>Topas</SPAN>的主持风格不同于<SPAN lang=EN-US>MAC KING</SPAN>和大卫·威廉姆斯,<SPAN lang=EN-US>Topas</SPAN>不光语言幽默,他还把自己的多才多艺融入了整场晚会中。</FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue>  开场在<SPAN lang=EN-US>Topas</SPAN>的歌声中开始,唱到高潮时数位大师一起走向舞台共同演唱!</FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN lang=EN-US style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><o:p><FONT face=宋体 color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue>第一个登场的是大卫·苏萨,演出的是他的经典作品《红信封》,深邃的眼神配合优雅的动作,大卫虽然在台上未曾移动一步,但是观众的心,已被他的表演征服!</FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN lang=EN-US style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><o:p><FONT face=宋体 color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><FONT face=宋体><FONT color=blue>第二个登场的是中国石磊和焦建东,作为中国最优秀的手影戏组合,石磊和焦建东的表演博得全场雷鸣般的掌声!<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN lang=EN-US style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><o:p><FONT face=宋体 color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN lang=EN-US style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><SPAN lang=EN-US style="mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">第三个出场的是皮特·马维,演出的内容都是超级经典</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">《半截人》、《隐形女孩》、《人头下降》,他温柔的眼神,真是让男生都嫉妒!</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US><o:p><FONT face="Times New Roman" color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">第四个出场的是梅诺克,因为</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">Merok</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">和</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">Mirko</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">的发音过于相像,当</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">Topas</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">用英文说到有请阿根廷的</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">Merok</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">时,我身边的女大大的激动一下。梅诺克为大家带来是一套出鸽的流程,同样优雅细腻,让人叹服。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US><o:p><FONT face="Times New Roman" color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=blue><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">第五个是中国的空竹杂技</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">—</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">俏花旦,节目完全震撼的所有的人,节目结束时,全场观众起立为他们送上了本次最热烈的掌声,掌声持续了数分钟之久!</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US><o:p><FONT face="Times New Roman" color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue>第六个出场的是来自意大利的<SPAN lang=EN-US>I.MA.GI.A</SPAN>组合,一套纸箱的节目风趣幽默,让人开心!</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p><FONT color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue>第七个出场的约克为大家送上了,他的熨女孩、刺纸箱、和铁钉板的魔术。约克的大道具演的极富动感,大气磅礴,让人感动!</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p><FONT color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue>第八个上场的是维克多·沃特克,漂浮的意境让人从心里感觉的美。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p><FONT color=blue>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue>第九个上场的是杰夫,经典的面具配合互动,全场观众都被杰夫的表演吸引,最让人激动的是杰夫对整个表演节奏的把握已经到了出神入化的境界,这也更坚定了好多人要去听杰夫大师班的冲动!</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue>最后一个出场的是奥玛·帕夏,黑戏在他的演绎下,实在是太好看,彭的一下,人就在面前消失了的效果,没人不感慨他的神奇!</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT color=blue><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>

张荀皓 发表于 2009-8-2 12:10:42

魔幻盛宴!

雪葬 发表于 2009-8-2 12:20:24

<FONT color=black size=2>看第二场的时候我都快要疯了!简直不是在现实世界中!</FONT>

BorgYuan 发表于 2009-8-2 12:24:13

这次fism锻炼了我们!而且杂协还特意照顾了我们,让我们去看表演!真的难以想象这种待遇!!

duyaosen 发表于 2009-8-2 16:29:13

那天的节目很棒!

franzchen 发表于 2009-8-2 16:52:30

Jeff 胖了好多~

sevenking 发表于 2009-8-2 17:23:27

第一个出场的是奥玛·帕夏的印度魔术。

小巫 发表于 2009-8-2 20:58:30

演出结束真的有种梦醒了的感觉~!!Topas--ONE MORE~......

撒旦魔王 发表于 2009-8-2 23:20:08

大卫·苏萨真优雅 绅士

月下の奇術師 发表于 2009-8-3 00:28:51

虽然迟到了仍然谢谢你!我这能看到已经很不错了
页: [1] 2
查看完整版本: 【实况报道】迟到的第二场嘉宾表演报道